जिल्ला समन्वय समितिको बैठक संचालन तथा सदस्यहरुको जिम्मेवारी निर्धारण सम्वन्धि कार्यविधि २०८० सातौ जिल्ला सभा मिति २०८०।०६।११ सम्पन्न जिल्ला समन्वय सममतिको कायाालय, इलामको आ.व. २०८०/०८१ प्रथम त्रमैामसक अवधिको प्रगति विवरण इलाम जिल्ला समन्वय समितिको छैटौ जिल्ला सभा २०७९।०८० मिति २०७९।०६।०७ गते सम्पन्न भएको छ । पाँचौ जिल्ला सभा सम्पन्न २०७८।०७।१० गते मिति : २०७८।०७।१० गते बुधबार समय : दिनको ११ बजे स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल चौथो जिल्ला सभा सम्पन्न २०७७।०६।२८ स्वीकृत योजनाको विवरण सम्वन्धमा २०७५/०७६ इलाम जिल्लाको प्रोफायल विवरण इलाम जिल्लाको तोस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न २०७६ जिल्ला समन्वय समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४/२०७५

कार्यक्रम र सामाजिक विकास अधिकृत का लागि पाठ्यक्रम

जिल्ला विकास समितिको कार्यलय, इलाम

पद :– कार्यक्रम र सामाजिक विकास अधिकृत

पाठ्यक्रम                                                                                                                                   मितीः– २०७२/१२/१६

ऐन, कानून, नीति, नियम, कार्यविधिहरु

१. नेपालको संविधान

२.सार्वजनिक नीति

३. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५

४. स्थानीय स्वायत्त शासन, (संशोधनसहित) नियमावली २०५६

५. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४

६. स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी (संशोधनसहित)  नियमावली २०६४

७. स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६८

८. सुशासन ऐन २०६४, सुशासन नियमावली २०६४

९. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४

१०. स्थानीय निकाय संग सम्वन्धि ऐन नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाहरु

११.  आर्थिक प्रशासन  सम्वन्धि ऐन नियमहरु

योजना व्यवस्थापन र सुशासन

१. परियोजना व्यवस्थापन

२. सहभागीतामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया

३. नतिजामा आधारित योजना प्रक्रिया

४. विकासमा जनसहभागिता

५. नेपालको योजनाबद्द विकास र चालू आवधिक योजना

६. प्रस्तावना एवं प्रतिवेदन लेखन

७. सुशासन संग सम्वन्धित विषय

८. सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षण, र सार्वजनिक सुनुवाई, नागरिक वडापत्र, गुनासो व्यवस्थापन

९. नागरिक शिक्षा

१०. सार्वजनिक जवाफदेहिता

११. स्थानीय निकायको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मुल्याकंन सम्बन्धी व्यवस्था

१२. अनुगमन र मुल्यांकन

१३. सामुदायिक मेलमिलाप

१४. मानव संसाधन व्यवस्थापन

१५. उत्प्रेरणा, नेतृत्व, आचरण, अनुशासन

१६. स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रम संग सम्वन्धित निर्देशिकाहरु

अन्य विषयहरु

१. सामाजिक परिचालन अवधारण र अभ्यास

२. विपद् व्यवस्थापन

३. वातावरण संरक्षण÷व्यवस्थापन र जलवायू परिवर्तन

४. कम्प्यूटर सम्बन्धि ज्ञान MS office, Excel, PowerPoint, Email ,internet

५. कार्यालय व्यवस्थापन (दर्ता, चलानी, जनसम्पर्क, पत्र व्यवहार)

६. सामान्य ज्ञान (नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनितिक, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायत समग्र पक्ष बारे जानकारी)

७. व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा

८. बालमैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, लैगिंक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण

९. जन सम्पर्क, समन्वय, सुचना व्यवस्थापन प्रणाली

१०. आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण योजना ( Fiduciary Risk Reduction Action Plan)

११. क्षमता विकास योजना

१२. विकेन्द्रीकरण, संघीयता र राज्यको पुर्नसंरचना

१३. दिगो विकास

 

 

Skip to toolbar