ईलाम जिल्लामा स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको बिवरण २०७६ स्वीकृत योजनाको विवरण सम्वन्धमा २०७५/०७६ ईलाम जिल्लामा स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको बिवरण २०७५ इलाम जिल्लाको प्रोफायल विवरण इलाम जिल्लाको तोस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न २०७६ जिल्ला समन्वय समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४/२०७५ आ.व.०७५।०७६ को जिल्ला निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्वन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना जि‍.स.स. कार्यालयबाट यही २०७५ जेष्ठमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय निकायका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको लागी क्षमता अभिवृद्धि तालीमको प्रस्तावित तालिका जिल्ला समन्वय समिति इलाम बोर्ड बैठक बसेकव संक्षिप्त निर्णयहरु विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्वन्धमा ।

जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना त पोल आपूर्ति सम्बन्धिी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२९)

जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना त पोल आपूर्ति सम्बन्धिी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१२।२९)
यस जिल्ला समन्वय समितिको लागि आ.व.०७३÷०७४ को जस्तापाता व्यवस्थापन तथा वितरण कार्याक्रम तर्फ जस्तापाता आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्न अनुसारको गुणस्तर भएको जस्तापाता के–कति दरमा उपलब्ध गराउन सकिने हो ? इच्छुक नेपाली निर्माता कम्पनी÷उत्पादक र सप्लायर्सहरुलाई निम्न लिखित शर्तहरुको अधिनमा रही शिलबन्दी दरभाउ–पत्र पेश गर्नु हुन सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
शर्तहरु
ज्ञ)दरभाउ–पत्र यस कार्यालयबाट रु. १०००।– (एक हजार) पछि फिर्ता नहुने गरी तिरी यस कार्यालयको राजश्व शाखाबाट खरिद गर्न सकिनेछ ।
द्द)दरभाउपत्र फाराम खरिदका लागि आ.व.०७२÷०७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, आ.व.०७२÷०७३ को फर्म नविकरण गरिएको इजाजत–पत्रको प्रतिलिपी, आयकर तथा मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी साथै नेपाल गुणस्तर प्रमाणको प्रतिलिपि समेत सबै नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
घ)दरभाउपत्र यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र कार्यालय समयमा खरिद गरी १६ (सोह्र) औं दिनको १२ः०० बजे भित्र यस कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पर्न आएका दरभाउपत्र सोही दिन दिनको २ः०० बजे कार्यालयमा प्रतिनिधि र दरभाउपत्रदाताहरुको रोहवरमा खोलिनेछ, दरभाउ–पत्रदाताहरु अनुपस्थित रहेमा पनि दरभाउपत्र खोल्न बाधा पर्नेछैन ।
दरभाउपत्र खरिद गर्ने वा दर्ता गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्टको दिनलाई अन्तिम दिन मानिनेछ ।
द्ध)दरभाउ–पत्र राखिएको खाम बाहिर यस कार्यालयको नाम र जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी दरभाउपत्र भनी उल्लेख गरी दरभाउपत्रदाता, कम्पनी÷उत्पादक तथा सप्लायर्सको नाम लेखी पेश गर्नुपर्नेछ ।
छ)दरभाउपत्र पेश गर्नेले धरौटी रकम वापतको रु २०००० ।– (बीस हजार मात्र ) यस कार्यालयको नेपाल बैंक लिमिटेड इलाम स्थित धरौटी हि.नं. ०४००३००००००००३००००४४ मा दाखिला गरेको सक्कल भौचर वा यस कार्यालयको नाममा जारी भएको कम्तीमा ७५ दिनको मान्य अवधि भएको बैंक ग्यारेण्टी (बिडवण्ड) संलग्न रहनु पर्नेछ ।
ट)दरभाउपत्र स्वीकृत भएपछि स्वीकृत दरभाउपत्रदाताले थप २.५% ले हुने धरौटी रकम नगदै वा बैंक जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा यस कार्यालयको नाममा कम्तीमा ७५ दिन अवधि भएको परफरमेन्स वण्ड पेश गरी संझौताका लागि यस कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
ठ)आपूर्ति गरिने जस्तापाता यस कार्यालयको गोदामसम्म ढुवानी गरी आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा तथा कर दरभाउ–पत्रदाता आफैले बुझाउनु पर्नेछ ।
ड)कबोल रकम दरभाउपत्रमा उल्लेख गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्)बाहेकको रकम अंक र अक्षरमा लेख्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ ।
ढ)कुनै शर्त राखी पेश गरिएको दरभाउपत्र स्वीकार्य हुनेछैन । पेश हुन आएका दरभाउ–पत्र स्वीकृत गर्ने÷नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ ।
ज्ञण्)अन्य कुरा प्रचलित खरिद सम्बन्धी कानून अनुसार हुनेछ ।
ज्ञज्ञ)यस सम्बन्धमा थप कुरा बुझ्नु परेमा जिल्ला समन्वय समिति इलामको फोन नं.०२७–५२०८४८ मा सम्पर्क गरी बुझ्न सकिनेछ । साथै यो सूचना जि.वि.स.को धभदकष्तभ धधध।ममअष्बिm।नयख।लउ बाट हेर्न सकिनेछ ।

तपसिल
ठेक्का नं. विवरण गुणस्तर परिमाण धरौटी रकम दरभाउपत्र दस्तुर
०१।०७३।०७४ २८ गेज २८ मी.मी जस्तापाता मध्यम प्रकारको साथै नेपाल गुणस्तर प्राप्त र ४५ के.जी वजन को(जिल्ला समन्वय समितिको गोदाम घर सम्म ढुवानी समेत) नेपाल गुण्स्तर १०४ (एकसय चार) वण्डल २००००।– १०००।–
शर्तहरु
ज्ञ)दरभाउ–पत्र यस कार्यालयबाट रु. १०००।– (एक हजार) पछि फिर्ता नहुने गरी तिरी यस कार्यालयको राजश्व शाखाबाट खरिद गर्न सकिनेछ ।
द्द)दरभाउपत्र फाराम खरिदका लागि आ.व.०७२÷०७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, आ.व.०७२÷०७३ को फर्म नविकरण गरिएको इजाजत–पत्रको प्रतिलिपी, आयकर तथा मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी साथै नेपाल गुणस्तर प्रमाणको प्रतिलिपि समेत सबै नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
घ)दरभाउपत्र यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र कार्यालय समयमा खरिद गरी १६ (सोह्र) औं दिनको १२ः०० बजे भित्र यस कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पर्न आएका दरभाउपत्र सोही दिन दिनको २ः०० बजे कार्यालयमा प्रतिनिधि र दरभाउपत्रदाताहरुको रोहवरमा खोलिनेछ, दरभाउ–पत्रदाताहरु अनुपस्थित रहेमा पनि दरभाउपत्र खोल्न बाधा पर्नेछैन ।
दरभाउपत्र खरिद गर्ने वा दर्ता गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्टको दिनलाई अन्तिम दिन मानिनेछ ।
द्ध)दरभाउ–पत्र राखिएको खाम बाहिर यस कार्यालयको नाम र जस्तापाता आपूर्ति सम्बन्धी दरभाउपत्र भनी उल्लेख गरी दरभाउपत्रदाता, कम्पनी÷उत्पादक तथा सप्लायर्सको नाम लेखी पेश गर्नुपर्नेछ ।
छ)दरभाउपत्र पेश गर्नेले धरौटी रकम वापतको रु २०००० ।– (बीस हजार मात्र ) यस कार्यालयको नेपाल बैंक लिमिटेड इलाम स्थित धरौटी हि.नं. ०४००३००००००००३००००४४ मा दाखिला गरेको सक्कल भौचर वा यस कार्यालयको नाममा जारी भएको कम्तीमा ७५ दिनको मान्य अवधि भएको बैंक ग्यारेण्टी (बिडवण्ड) संलग्न रहनु पर्नेछ ।
ट) दरभाउपत्र स्वीकृत भएपछि स्वीकृत दरभाउपत्रदाताले थप २.५% ले हुने धरौटी रकम नगदै वा बैंक जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा यस कार्यालयको नाममा कम्तीमा ७५ दिन अवधि भएको परफरमेन्स वण्ड पेश गरी संझौताका लागि यस कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
ठ)आपूर्ति गरिने जस्तापाता यस कार्यालयको गोदामसम्म ढुवानी गरी आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा तथा कर दरभाउ–पत्रदाता आफैले बुझाउनु पर्नेछ ।
ड)कबोल रकम दरभाउपत्रमा उल्लेख गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्)बाहेकको रकम अंक र अक्षरमा लेख्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ ।
ढ)कुनै शर्त राखी पेश गरिएको दरभाउपत्र स्वीकार्य हुनेछैन । पेश हुन आएका दरभाउ–पत्र स्वीकृत गर्ने÷नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ ।
ज्ञण्)अन्य कुरा प्रचलित खरिद सम्बन्धी कानून अनुसार हुनेछ ।
ज्ञज्ञ) यस सम्बन्धमा थप कुरा बुझ्नु परेमा जिल्ला समन्वय समिति इलामको फोन नं.०२७–५२०८४८ मा सम्पर्क गरी बुझ्न सकिनेछ । साथै यो सूचना जि.वि.स.को धभदकष्तभ धधध।ममअष्बिm।नयख।लउ बाट हेर्न सकिनेछ ।

Skip to toolbar